MAKNA AHL AL-KITĀB DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN MUSLIM DAN AHL AL-KITĀB

Sam'ani Sya'roni*  -  STAIN Pekalongan, Indonesia

(*) Corresponding Author
This article intends to (re) discuss about the position of ahl al-kitāb woman in the legal context of her marriage with a Muslim. Although thematically, this study has been carried out by experts, an interpretation approach used in this paper is expected to be as distinctive and produce a unique thought. According to khiṭāb Qur'an, that are called ahl al-kitāb are Jews and Christians. But some scholars expand the meaning scope of the ahl al-kitāb for all faiths whose holy book allegedly from God. Islam does not forbid people to marry with ahl al-kitāb. In other side, who is categorized scribes today is the problem. The controversial would be the root of the difference opinions among scholars that there are scholars who allow and forbid anyone on the basis of beneficiaries contains. However, the ability to marry the ahl al-kitāb is not a recommendation, so the positive and negative impacts should be considered in depth by Muslims.

Keywords: ahl al-kitāb, munākahāt, tafsir al-Qur’an, maslahat

 1. ‘Abduh, Muḥammad, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm, Juz ‘Amma, Kairo: Dār Maṭābi’ash-Sha’b, t.th.
 2. Ali, Mawlana Muhamad, The Religion of Islam, Terjemahan R. Kaelan dan H.M.
 3. Bahrun dengan judul Islamologi, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1977.
 4. al-Alūsī, Sayyed Maḥmūd, Rūḥ al-Ma’āni fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa ’l-Sab’ al-Mathānī, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th.
 5. al-Asfahāni, al-Rāghib, Mu’jam Mufradāt Alfāẓ al-Qur’ān, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
 6. Badran, Abū al-‘Aynayn, al-‘Alāqah al-Ijtimā‘iyyah bayna ’l-Muslimīn wa ghayr ’l-Muslimin, Iskandariyah: Mu’assasah Shabāb al-Jāmi’ah, 1984.
 7. al-Bāqi’, Muḥammad Fu’ad ‘Abd, al-Mu’jam al-Mufahrash li Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm, Beirut: Dār al-Fikr, 1407 H/1987 M.
 8. Galib M, Muhammad, Ahl al-Kitāb, Makna dan Cakupannya, Jakarta: Paramadina, 1998.
 9. G. Vadjda, Ahl al-Kitāb, dalam Encyclopedia of Islam, Leiden: E.J.Brill, 1960.
 10. al-Ḥambalī, ‘Abd Rahman ibn Muḥammad Ibn Qāsim al-‘Āṣimī al-Najdī, Majmū’ Fatāwa Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah, Beirut: Dār al-‘Arabiyyah li ’l-Ṭibā’ah wa ’l-Nashr wa ’l-Tawzī’, 1398 H.
 11. Ibn Zakariyya, Abū a-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris, Mu’jam al-Maqāyis fī ’l-Lughah, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
 12. Ibn al-‘Arabī, Aḥkām al-Qur’ān, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.
 13. Ma’lūf, Louis, al-Munjid fī ’l-Lughah wa ’l-A’lam, Beirut: Dār ash-Shurūq, 1986.
 14. Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal, 1995.
 15. Mālik ibn Anas, al-Muwaṭṭa’, t.t.p.: Dār asl-Sha’b, t.th.
 16. Mudzhar, Muhamad Atho’, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1979-1988, Jakarta: INIS, 1993.
 17. Makna Ahl al-Kitāb dalam Konteks Hukum Perkawinan ….
 18. Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
 19. Qādirī, ‘Abdullāh Ibn Aḥmad, Ḥukm Zawāj al-Muslim bi ’l-Kitābiyah, Madinah: t.p., 1407 H.
 20. al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn, Tafsīr al-Qāsimī, Juz 4, Kairo: Īsā ‘l-Bābī ‘l-Ḥalabī, 1958.
 21. Riḍā, Muḥammad Rashīd, Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.
 22. al-Shahrastanī, al-Milal wa ’l-Niḥal, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
 23. Shihab, M. Quraish, Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Pesoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996.
 24. al-Ṣabūnī, Muḥammad ‘Alī, Rawā’i al-Bayān, Tafsīr Ayat al-Aḥkām min ’l-Qur’ān, Beirut: Dār al-Fikri, t.th.
 25. Syaltut, Mahmud, Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, Bandung:Mizan, 1997.
 26. al-Ṭabarī, Ibn Jarīr, Tafsīr al-Ṭabarī, Juz 1, Kairo: Muṣṭafā al-Bābi ‘l-Ḥalabī, 1954.
 27. al-Ṭabarsī, Shaykh ‘Abū ‘Alī al-Faḍl Ibn al-Ḥasan, Majma’ al-Bayān fī Tafsīr al- Qur’ān, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1986.
 28. al-Ṭabaṭabā’ī, Muḥammad Ḥusayn, al-Mīzān fī al-Tafsīr al-Qur’ān, Beirut: Mu’assasah al-‘Alam li ‘l-Maṭbū’ah, 1983

Open Access Copyright (c) 2016 Al-Ahkam

Al-Ahkam
Published by Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang in collaboration with the Indonesian Consortium of Shariah Scholars (KSSI)
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Phone: +62 877-3515-5355
Website: https://http://fsh.walisongo.ac.id/
Email: jurnalahkam@gmail.com, alahkam@walisongo.ac.id

ISSN: 0854-4603 (Print)
ISSN: 2502-3209 (Online)
DOI: 10.21580/ahkam 

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
apps